O NAS

Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej został utworzony przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Nadzieja i Praca. Zakład posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Łódzkiego Decyzją PS-I.9510.16.2014 w dniu 30 października 2014 roku na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku Nr 127 poz.721).

 

Podstawowym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). W Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% procent osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Obecnie Zakład zatrudnia 19 osób niepełnosprawnych oraz 6 osoby personelu obsługi.